Insurans Perubatan dan Kesihatan (IPK) ialah satu polisi yang melindungi kos rawatan perubatan swasta yang memerlukan kos yang tinggi, seperti kos kemasukan ke hospital dan pembedahan. Polisi insurans ini juga menjamin pembiayaan sekiranya anda memerlukan rawatan kecemasan.
 
Maklumat Berkaitan

Adakah anda dilindungi?

Berurusan dengan pengantara

Takaful perubatan dan kesihatan

Bagaimana untuk membuat aduan?
 
Saya Mahu...

Baca soalan lazim tentang insurans perubatan dan kesihatan

Muat turun buku panduan insurans perubatan dan kesihatan

Emel laman ini kepada kawan

Tanda pilih laman ini

Hantar maklum balas mengenai laman ini
 
     
  Adalah mustahak untuk anda memahami istilah yang digunakan di dalam polisi (IPK). Sekiranya anda mempunyai sebarang keraguan tentang maksud istilah-istilah berkenaan, anda hendaklah bertanya kepada ejen atau syarikat insurans.

Kontrak polisi anda akan mengandungi istilah-istilah sebenar terma-terma. Lazimnya istilah ini akan mempunyai makna undang-undang. Oleh itu, anda patut baca dan faham maksudnya. Rujuk kepada syarikat insurans atau ejen insurans jika kurang faham.

Beberapa istilah yang penting adalah seperti berikut (Ini bukanlah definisi dari segi undang-undang. Sila rujuk kontrak polisi anda untuk definisi yang sebenar):
 
     
 
Syarat-syarat pra-wujud
 
Ini adalah keadaan atau penyakit yang wujud sebelum tarikh berkuat kuasa sesuatu polisi IPK, di mana anda ada menerima rawatan atau menunjukkan gejala sesuatu penyakit, tidak kiralah sama ada anda sedar atau tidak mengenainya. Sekiranya anda telah berjumpa doktor perubatan bagi sebarang kesakitan atau ketidakselesaan, ia akan dianggap sebagai tanda gejala ketidakupayaan.
 
Bayaran bersama
 
Sekiranya dimasukkan ke hospital pada kadar harga bilik yang lebih tinggi daripada yang anda layak, anda dikehendaki menanggung perbezaan kos bilik tersebut serta sebahagian (biasanya di antara 10% - 20%) daripada manfaat lain yang dinyatakan di dalam kontrak polisi.
 
 
Tempoh kelayakan/menunggu
 
Kebanyakan polisi IPK mengandungi tempoh kelayakan, iaitu kelayakan mendapat manfaat di bawah polisi akan hanya bermula 30 hari selepas tarikh berkuatkuasanya polisi.
 
Tempoh membuat keputusan
 
Sekiranya anda membuat keputusan untuk tidak mengambil polisi IPK, anda boleh membatalkan polisi dengan memulangkannya kepada syarikat insurans dalam tempoh 15 hari dari tarikh polisi dikeluarkan. Anda layak untuk mendapatkan bayaran balik premium sepenuhnya, selepas ditolak perbelanjaan pentadbiran yang ditanggung oleh syarikat insurans untuk mengeluarkan polisi tersebut. Perbelanjaan ini adalah RM50 atau 10% daripada premium kasar, mengikut mana yang lebih rendah.
 
Rawatan di luar negeri
 
 
Anda mungkin atau tidak dilindungi untuk rawatan di luar negeri, iaitu tertakluk kepada pengecualian, had dan syarat yang dinyatakan di dalam kontrak polisi.
 
Tersalah nyata umur
 
Umur adalah faktor penting dalam menentukan kadar premium polisi IPK anda. Sekiranya anda telah tersalah menyatakan umur anda dan akibat daripada itu premium yang dibayar tidak mencukupi, sebarang tuntutan yang dibayar di bawah polisi akan dibayar berdasarkan nisbah premium yang telah dibayar kepada premium yang sepatutnya dikenakan.
 
Tinggal di luar negeri
 
Sekiranya anda tinggal atau melancong ke luar Malaysia melebihi 90 hari berturut-turut, tiada manfaat akan dibayar bagi rawatan perubatan di luar Malaysia.
 
 
     
     
     
 
Seperti polisi-polisi insurans yang lain, polisi IPK juga mengandungi pengecualian tertentu. Anda perlu tahu tentang pengecualian ini dan sekiranya anda tidak faham, bertanyalah kepada ejen atau syarikat insurans anda. Beberapa pengecualian yang biasa adalah seperti berikut :  
 
     
     
 
Keadaan atau penyakit yang anda alami sebelum membuat permohonan untuk polisi ini. Keadaan dan penyakit ini akan dikecualikan daripada perlindungan insurans anda. Anda perlu bertanya dengan syarikat insurans anda mengenai butir terperinci tentang syarat pra-wujud bagi polisi yang anda ingin beli.  
 
     
     
 
Ini didefinisikan sebagai 12 ketidakupayaan (seperti tumor dan gastrik) dan keadaan yang berkaitan dengannya. Anda tidak akan dilindungi untuk penyakit-penyakit ini dalam tempoh 12 bulan pertama polisi anda berkuat kuasa.
 
 
     
     
 
Anda tidak layak untuk membuat sebarang tuntutan berikutan dari sebarang keadaan kesihatan atau fizikal dalam tempoh 30 hari pertama perlindungan kecuali bagi kecederaan akibat kemalangan.
 
 
     
     
  Apabila anda ingin memperbaharui polisi, syarikat insurans mungkin mengambil salah satu daripada keputusan berikut:  
     
 
membaharui polisi dengan kadar premium setara;

membaharui polisi dengan kadar premium yang dinaikkan; atau
menolak untuk membaharui polisi.
  Syarikat insurans dikehendaki memberikan anda sebab mengapa ia mengubah kadar premium atau mengapa polisi anda tidak dibaharui.

Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan sebab yang diberi syarikat insurans, anda boleh memfailkan aduan. Ketahui bagaimana anda boleh menyuarakan aduan anda dengan panduan ringkas kami.
 
     
     
  Membuat tuntutan terhadap polisi IPK anda boleh menjadi mudah sekiranya anda tahu apa yang perlu dilakukan dan apa tanggungjawab anda. Beberapa maklumat penting berhubung dengan tuntutan adalah seperti berikut:  
     
 
 
Sebelum menjalani apa-apa rawatan (selain daripada rawatan kecemasan), hubungi syarikat insurans anda untuk memastikan bahawa anda dilindungi untuk rawatan tersebut atau sama ada hospital tersebut termasuk di dalam hospital panel syarikat insurans. Terdapat juga sesetengah syarikat insurans yang menegaskan perkara ini.
 
Doktor atau pakar mungkin perlu mengisi dan menandatangani borang tuntutan anda. Doktor anda mungkin mengenakan fi tertentu, yang tidak akan dilindungi oleh polisi anda.
 
Terus berhubungan dengan syarikat insurans anda untuk mengetahui status tuntutan anda.
 
Doktor anda mungkin mencadangkan ujian atau anda dimasukkan ke hospital.
 
Kebanyakan hospital serta beberapa doktor pakar mengkehendaki bil mereka dibayar secara terus oleh syarikat insurans. Ada juga yang akan menghantar bil kepada anda.
   
Memberi panduan yang anda perlukan, menerangkan perlindungan yang diberikan dan sekiranya perlu, menghantar borang tuntutan kepada anda
 
Memberitahu anda bagaimana mereka menjelaskan bayaran tuntutan
 
 
 
     
   
  Sekiranya anda didiagnosis dengan ketidakupayaan yang membawa kepada perbelanjaan yang boleh dituntut, anda hendaklah mengambil tindakan berikut:  
     
 
 
Memberitahu syarikat insurans secara bertulis secepat mungkin atau di dalam tempoh 30 hari rawatan diterima
 
 
Lampirkan dokumen berikut:

Semua bil dan resit asal (salinan fotokopi tidak diterima)

Laporan penuh doktor

Ringkasan kos rawatan daripada doktor

Surat rujukan (jika ada)
 
 
Ikut nasihat perubatan yang diberikan pihak hospital. Syarikat insurans tidak akan bertanggungjawab sekiranya rawatan lanjut diperlukan kerana anda lambat menerima rawatan atau tidak mengikut nasihat doktor.
 
 
 
     
  Info Penting:  
     
  Manfaat hanya dibayar setelah semua bil untuk tuntutan tersebut telah dihantar dan dipersetujui syarikat insurans

Syarikat insurans akan hanya menimbangkan untuk membuat pembayaran balik kos sebenar rawatan yang ditanggung tertakluk kepada had-had dalam polisi.
 
 
 
 
  Muat turun
di sini
Sila hubungi syarikat insurans untuk maklumat lanjut tentang produk dan khidmat mereka, atau muat turun buku panduan kami tentang insurans perubatan dan kesihatan.